BYGGMÄTNINGAR

Vi erbjuder mättjänster för alla typer av byggprojekt, bland annat tjänster för kommersiella, industriella och bostadsutvecklingsprojekt samt för väg- och järnvägsanläggning.

MER

Mättjänster för alla typer av byggprojekt.

Vi erbjuder mättjänster för alla typer av byggprojekt, bl.a. tjänster för kommersiella, industriella och bostadsutvecklingsprojekt samt väg- och järnvägsanläggning.

Det är viktigt att sätta ut alla nödvändiga kommunikationer och ledningar samt konstruktionselement som stödjer byggnaden med största precision och i tid. Vi använder moderna maskin- och programvarulösningar för att processen ska bli så effektiv som möjligt.

Vi utför bygg- och kontrollmätningar på olika anläggningar såsom vägar, järnvägar och byggnader, volymberäkningar och mätningar av sättning och rörelsemätningar på konstruktioner.

Vi lokaliserar, kontrollerar och granskar korrekt placering och installation av de konstruktionselement som stödjer byggnaden samt av kommunikationer och ledningar.

Vi levererar all nödvändig dokumentation med utsättning och relationsinformation för ditt projekt.

Vad gäller dina BIM-arbetsflöden så kan vi tillhandahålla produkter inom digital verklighet såsom punktmoln och 3D-modeller. Dessa digitala tillgångar hjälper våra kunder att övervaka arbetsförloppet på objektet under byggprocessen och ge en detaljerad översikt över relationsförhållanden när projektet är klart. Vi använder 3D-skanning och drönare för att leverera dessa resultat mer effektivt och få fältdata till kontoret snabbare.

Vi strävar efter att ge våra kunder nya möjligheter genom att hjälpa dem att planera och genomföra sina projekt med högre precision och maximal effektivitet.

TOPOGRAFISKA MÄTNINGAR

Vi samlar in korrekt information om aktuella förhållanden för att säkra den bästa möjliga startpunkten för alla dina projekterings- och byggarbeten.

MER

Den bästa möjliga startpunkten för dina projekterings- och byggarbeten.

Vi samlar in precis information om aktuella förhållanden för att säkra den bästa startpunkten för alla dina projekterings- och byggarbeten.

Våra kompetenta experter kan hjälpa dig med din projektplaneringsdokumentation.

Vi levererar digitala topografiska grundplaner med befintliga konturer av området, information om terräng och växtlighet, alla tekniska objekt på marken och underjordiska ledningsnät.

För BIM-arbetsflöden kan vi tillhandahålla punktmolnsdata eller en 3D-modell på objektet som komplettering till traditionella grundplaner. Lättåtkomliga 3D-mätdata kan hjälpa våra kunder att fatta bättre beslut.

Vid de flesta bygg- och renoveringsprocesser är det viktigt att förstå precis var de nya arbetena kan krocka med befintliga ledningsnät eller anläggningar för att undvika onödiga störningar. En bra grundval är avgörande för att du ska kunna planera och utföra ditt projekt effektivt.

De data som vi tillhandahåller kan laddas i valfri mobil enhet och användas på plats i 2D- eller 3D-format. Alla element av objektet kan sättas ut med “live“-information om eventuella kollisioner eller problematiska beröringspunkter med befintliga byggnader, anläggningar och ledningsnät.

Vi vidareutvecklar kontinuerligt vår tekniska sakkunskap för att vårt arbete ska vara så precist och effektivt som möjligt, både på objektet och annanstans.

Vi strävar efter att tillhandahålla våra kunder bättre grundplaner så du kan fokusera på att maximera effektiviteten av dina projekt genom att reducera ledtider och kostnader.

JÄRNVÄGSMÄTNINGAR

Vi arbetar med ett urval av tjänster inom järnvägsmätning, bl.a. alltomfattande förvaltning av infrastrukturtillgångar och pålitlig kvalitetskontroll både under anläggningsprocessen och efteråt.

MER

Pålitliga data för framgångsrik drift.

Kraven på infrastrukturen höjs hela tiden; vi gör vårt yttersta för att erbjuda våra kunder innovativa lösningar för att framgångsrikt klara av dessa utmaningar genom att använda den senaste tekniken för spårmätningar.

Vi tillhandahåller våra kunder stöd för alltomfattande förvaltning av infrastrukturtillgångar och pålitlig kvalitetskontroll både under anläggningsprocessen och efteråt.

Registrering och analys av spårgeometrin

Gränssnittet mellan hjul och spår kräver en perfekt spårgeometri för smidig funktion. Hög kvalitet av spårgeometrin efter anläggning, renovering eller underhåll medför lägre underhållskostnader i framtiden, ökad säkerhet vid drift och bättre ekonomi.

Mätningskrav:

 – Precis dokumentering av spårets läge och geometri

 – Identifiering av avvikelser från det absoluta spårläget

 – Identifiering av avvikelser från spårets inre geometri

Dokumentering av utrustning och relationsdokumentation

Aktuell och fullständig dokumentation över mätning av utrustningen före modernisering av en linje är en förutsättning för en framgångsrik planeringsprocess.

Uppdaterade och pålitliga data är nyckeln till säker och kostnadseffektiv drift av järnvägsinfrastrukturen.

Survey requirements:

Mätningskrav:

Komplett mätning av utrustningen för en linjesträcka:

 – Tekniska konstruktioner

 – Banvallens läge

 – Signaler och stolpar

 – Kontaktledningar, bl.a. nedhängning av ledningar

 – Installationer

Vi arbetar för att tillhandahålla bättre lösningar för det växande behovet av BIM för infrastrukturen

3D-SKANNING

Vi tillhandahåller Reality Capture och 3D-laserskanning för alla typer av byggprojekt. Vi erbjuder lösningar för insamling av relationsdata och 3D-visualiseringar.

MER

Reality Capture och 3D-laserskanning. Vi tillhandahåller lösningar för insamling av relationsdata och 3D-visualisering.

Lösningar för insamling av relationsdata och 3D-visualisering av arkitekt-, konstruktions- och byggprojekt som möjliggör för specialister i bygg- och anläggningsbranschen att snabbt och precist extrahera önskade 2D- and 3D-produkter.

Information från verkligheten till den digitala världen: 

  Planering

Varje skanningsprojekt börjar med en tydlig plan utifrån önskade resultat. Våra kompetenta experter planerar skanningsinsatsen innan man går ut på fältet. Vi planerar den nödvändiga placeringen av skannrar, stomnätet och placeringen av kontrollpunkter innan arbetet påbörjas. En tydlig plan med strategier för datahantering för att kunna behålla kontrollen över insamling av enorma datamängder är nödvändig för att spara tid och kostnader. Tidsåtgången på upprättande av en detaljerad plan kan rädda våra kunder från kostsamma fel och behovet av att göra om arbeten.  

   Skanning

Skanning av projektområdet med en 3D-laserskanner för att samla in information om byggnader, infrastruktur och industrianläggningar från verkligheten till den digitala världen. Mätningar av befintliga komplexa geometrier på korta och långa avstånd utförs på några minuter för fullständig registrering av det aktuella fysiska läget.

   Bearbetning

När de aktuella förhållandena har samlats in i punktmoln överförs 3D-datasetet till en registreringsprogramvara för anpassning och hantering av individuella punktmoln. Registreringsprogramvaran inkluderar verktyg som möjliggör för användare att bearbeta skannade data, navigera i projekt, visualisera data i färgade detaljer, utföra de inledande mätningarna och samarbeta genom hela projektet.

   Koordinater

Beroende på projektets behov sätter vi upp ett lokalt koordinatsystem eller anpassar hela projektet till globala koordinater. I Sverige används referenssystemet SWEREF99 för detta. För att koppla ihop alla skannrar på ett pålitligt sätt och enligt ett gemensamt koordinatsystem är det viktigt att planera och utföra ett kontrollnät. Kontrollnätet bör planeras samtidigt med placeringen av skannrar och strategier för effektiv täckning av objektet. Användning av ett koordinatsystem och ett kontrollnät är nödvändig för de flesta projekt och ett måste för stora och sammansatta objekt.

   Kvalitetskontroll

Vi förstår vikten av kvalitet. Alla våra data genomgår en kvalitetskontrollmätning för att undvika kostsamma fel i senare led. Data insamlade med moderna 3D-skannrar håller oftast felfri kvalitet men fel kan förekomma ute på fältet till följd av miljöförhållanden, tekniska eller mänskliga fel alternativt under registrering eller bearbetning i programvarumiljöer. Vi är mycket noggranna för att säkerställa att dessa fel upptäcks och inte överförs vid leverans av data. Vi använder sekundära mätningsrutiner för att säkerställa att våra data håller den högsta möjliga kvaliteten.

   Rensning

3D-skannrar samlar in stora mängder data; genom att filtrera ut de onödiga delarna i tidiga etapper i arbetsflödet reducerar man överflödiga data som belastar IT-infrastrukturen. Noggrant specificerade målsättningar för datainsamling i planeringsetappen kan ha en enorm effekt på den datamängd som flyttas genom processen. Mindre datamängder medför snart kortare ledtider och minskade kostnader. 

    Leverans

Extrahering av 2D- och 3D-data ur punktmoln är en nödvändig etapp i laserskanningsprocessen. Våningsplaner, profiler, elevationer och intelligenta 3D-modeller kan genereras effektivt av intuitiva arbetsflöden för extrahering. Analysverktyg möjliggör jämförelse av relationsförhållanden med olika digitala CAD-modeller.

* Dokumentering av aktuella förhållanden på plats

Vi tillhandahåller lösningar för effektiv och precis insamling och bearbetning av data om blivande och befintliga platsförhållanden för bostads- och industriprojekt.

** Våra omfattande kunskaper inom 3D-skanning kan utnyttjas för olika ändamål vid besiktning av byggnader och infrastruktur samt för försäkringsbesiktning.

Vi kan förse våra kunder med data för olika visualiseringsscenarier, inklusive men inte begränsade till skapande av VR-tillgångar.

 

FOTOGRAMMETRI MED DRÖNARE

Vi arbetar med obemannade luftfarkoster (drönare) för att spara tid och reducera kostnader vid plottning och planering av stora utvecklingsobjekt.

MER

Bättre data som sparar tid och kostnader.

Fotogrammetri med hjälp av drönare.

Drönare har blivit en viktig del av vår verktygslåda. Vi använder drönare för att spara tid och minska kostnader vid plottning och planering av stora objekt. I kombination med en stor bearbetningskapacitet kan vi framställa lantmäterikartor och precisa 3D-modeller för att tillhandahålla kunderna ännu bättre data.

Projektledare och samordnare för virtuell projektering kan spara värdefull tid och förebygga risker genom att använda drönarkartor och 3D-modeller. Oavsett om man ska hålla sig uppdaterad om byggprojekt med delbara kartor, jämföra olika BIM-modeller, utföra säkerhetsbesiktning på byggarbetsplatser eller mäta uppställningsplatser och markarbetsvolymer – data insamlade med drönare bidrar till bättre kommunikation och gör arbetet i byggbranschen mer effektivt och säkrare.

Information från verkligheten till den virtuella världen:

   Planering

Säkerhet är av största vikt vid flygning av varje luftfarkost. Det är mycket som står på spel vid användning av drönare på en arbetsplats. Att vara medveten om och acceptera denna risk är en del av ledningen av varje drönaroperation. Vi vidtar de nödvändiga åtgärderna för att minimera risken och gör vårt yttersta för att bidra till en trygg miljö. Vårt flygteam behöver i förväg identifiera alla eventuella faror som kan förekomma. Vårt team behöver veta om eventuella gällande regler för luftrummet samt om byggnader eller anläggningar, personer och utrustning i närheten och planera med hänsyn till detta. Våra experter ser till att våra operationer alltid planeras med hänsyn till omgivningen och vädret. På grund av allt detta med mera är det mycket viktigt att ha en ordentlig plan innan en mission påbörjas. Planering i förväg för önskad precision och markupplösning, nödvändigt markstöd och diverse andra flygparametrar är nödvändig för högkvalitativa resultat.

   Markstöd

För att kunna samla in särskilt precisa data behöver man placera ut och mäta ett nät av markstödspunkter innan flygningar kan påbörja. Framstegen i GPS-teknik på senare tid har i en viss mån minskat behovet av detta men det är fortfarande en viktig del av processen vid projekt där precision på centimeternivå krävs.

    Flygning

Skanning av projektområdet med hjälp av drönare med högupplösningskameror för att samla in information om byggnader, infrastruktur och industrianläggningar från verkligheten till den digitala världen. De insamlade bilderna värderas med hjälp av fotogrammetri för att skapa tredimensionella modeller; den optiska kvaliteten på linser som används är mycket viktig för denna typ av uppgifter. Vi använder uteslutande de bästa linserna av Zeiss Batis kombinerade med helbilds bildsensorer med lågt brus. På så sätt kan vi samla in bilder med mycket hög kvalitet tack vare den suveräna geometriska och radiometriska kvaliteten på dessa linser. Alla medlemmar av vårt flygteam är utbildade proffs som kan fokusera både på framtagning av data med högsta kvalitet och på flygsäkerheten.

   Bearbetning

När de aktuella förhållandena har registrerats på högupplösningsfoton överförs 2D-information till bearbetningsprogramvaran för att generera 3D-punktmoln. 3D-punktmolnen kontrolleras sedan mot markstödet och bearbetas vidare för att få fram profiler för marken, byggnader, växtlighet osv., beroende på projektets behov. Under bearbetning tar man även bort oönskat brus som oundvikligt uppkommer vid den fotogrammetriska processen och objekt som inte är av intresse från punktmolnen. Genom att filtrera ut de onödiga delarna i tidiga etapper av arbetsflödet reducerar man överflödiga data som belastar IT-infrastrukturen. Noggrant specificerade målsättningar för datainsamling i planeringsetappen kan ha en enorm effekt på den datamängd som flyttas genom processen. Mindre datamängder medför snart kortare ledtider och minskade kostnader. 

    Kvalitetskontrollmätning

Alla våra terrängmätningar följer kvalitetskontrollprocedurer som kontrolleras i enlighet med den svenska nationella standarden SIS-TS 21144:2016.

   Leverans

Extrahering av 2D- och 3D-data ur punktmoln är ett nödvändigt steg i den fotogrammetriska processen. Profiler, elevationer och 3D-modeller (terrängmodeller osv.) kan effektivt genereras med hjälp av intuitiva arbetsflöden för extrahering. Analysverktyg möjliggör jämförelse av relationsförhållanden med digitala CAD-modeller. Allt detta resulterar i detaljerade förslag för planering och utveckling av infrastrukturprojekt.

* Dokumentering av aktuella platsförhållanden

Lösningar för effektiv och precis insamling och bearbetning av blivande och befintliga platsförhållanden för väg- och järnvägsanläggningar, bostadsbyggnader, energi- och industrianläggningar.

Ta en titt på några av våra tidigare projekt här.

** Våra omfattande kunskaper om drönare kan utnyttjas för olika ändamål vid besiktning av byggnader och infrastruktur samt vid försäkringsbesiktning. Vi kan flyga drönare för effektivare och säkrare besiktning av objekt och infrastruktur. Med hjälp av drönare kan besiktningsmän upptäcka problem på yttertak, fasader och höga torn utan att behöva lägga ner flera timmar på att gå eller klättra runt på objektet. Man behöver inte heller utsätta personal för onödiga risker. För försäkringsinspektörer kan drönare göra skadeprocessen smidigare och underlätta värdering av egendom så att kunderna snabbt kan komma på fötterna igen.

BIM

Vi använder intelligenta 3D-modeller och relaterade data för att hjälpa team att samarbeta och förstå sina projekt på helt nya sätt.

MER

Effektivt samarbete och informerade beslut.

BIM är en arbetsprocess där intelligenta 3D-modeller och relaterade data hjälper team att samarbeta och förstå sina projekt på helt nya sätt. Det handlar om effektivt samarbete och informerade beslut.

BIM används för planering, projektering, byggande, drift och underhåll av olika fysiska konstruktioner såsom byggnader, ledningar (vatten, el, gas) och infrastruktur (vägar, broar, hamnar, tunnlar osv.).

Vi använder 3D-skanning och fotogrammetri som utgångspunkt för högkvalitativa digitala modeller åt dina arkitekter, landskapsarkitekter, lantmätare, civil-, konstruktions- och byggingenjörer och andra beslutsfattare för bättre prognostisering av kostnaderna, tidsplanen och logistiken för ditt projekt.

Modellering av bygginformation går längre än 3D genom att komplettera de tre grundläggande rumsdimensioner (bredd, höjd och djup) med tid som den fjärde dimensionen (4D) och kostnad som den femte (5D). På så sätt omfattar BIM mer än bara geometri. Den omfattar även rumsförhållanden, schemaläggning av leveranser och arbete, budgetering, ljusanalys, geografisk information samt mängder och egenskaper av byggnadskomponenter (t.ex. detaljer från tillverkare) osv. Vi förstår detta och hjälper dig att integrera rumsdata med de data som du redan har för att kunna fatta mer informerade beslut.

BIM är inte någon ö.

ERP-system (Enterprise Resource Planning) är en välutvecklad teknik som används flitigt i många olika branscher, bl.a. byggbranschen. Trots att ERP har växt fram ur planering av tillverkningsprocesser som omfattar system för såväl materialbehovsplanering (Materials Requirement Planning) som tillverkningsresursplanering (Manufacturing Resource Planning) beror dess stora framgång på integreringen av redovisning, finansiell förvaltning och analysmoduler i andra förvaltningsområden för ett företag och även i produktionsrelaterade områden.

Dataintegrering är en del av själva kärnan i BIM och ERP och en stor del av värdet av de båda koncepten beror just på den.

Vi förstår att integrering av grafiska system och databassystem gör användningen av dessa för beslutsfattande ännu mer effektiv. 

De båda systemen bygger på en enhetlig databas. I de båda fallen har denna databas en mycket komplex uppbyggnad. Vid ERP används oftast en relationsdatabas vars tabeller bildar ett invecklat nät av datarelationer. Integrerade data innebär vid BIM att alla specialistområden som finns representerade i byggmodellen är inbördes konsekventa och förhåller sig till varandra på ett konsekvent sätt. En BIM-modell kan representera mycket avancerade relationer mellan sina element, från enkla geometriska förhållanden i 3D (det relativa läget i rummet) till mer invecklade förhållanden såsom definition, tilldelning, associering, nedbrytning, koppling, aggregering och villkor. En bra BIM-produkt är följaktligen mycket mer än bara en geometrisk 3D-representation av ett rumssegment.

Att förstå mer än bara de tekniska aspekterna och att kunna leverera mer intelligenta modeller till våra kunder för integrering i deras arbetsflöde och hela företagsprocessen är det som vi strävar efter.

Vi har ett nära samarbete med våra kunder för att förstå deras process- och informationsbehov och att för att korrekt uppfylla dessa behov.

* Vi tillhandahåller våra kunder smarta lösningar och BIM-stöd för renovering, ombyggnad och underhåll av byggnadsmiljöer – den största andelen i bygg- och anläggningsbranschen.


DIOPTRA LONGITUD TEKNIK AB

Org. nr. 556608-3217

Dioptra Longitud Teknik AB är en mätkonsult företag med över 20 års erfarenhet inom området.

Trefaldighetsvägen 3,
187 67 Täby
info@longitud.com

070 216 39 90


© Dioptra Longitud Teknik AB. Alla rättigheter förbehålls.